به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، این دوره به مدت سه روز با حضور محبوبه مظاهری استاد کوچنیگ و منتورینگ در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد. 

در این دوره کلیاتی در خصوص خود آگاهی، بهبود عملکرد، کمک به رشد و بهبود عملکرد دیگران و کوچ و کوچی به دانش آموختگان ارائه شد.  

این دوره توسط اداره آموزش بانک ایران زمین و با هدف آشنایی مدیران با آموزش های جدید برگزار و ادامه خواهد یافت.