به گزارش اکونا پرس،
به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: در این تقدیرنامه‌ها که برای دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست‌بانک‌ایران ارائه شده‌ است؛ از خدمت‌رسانی و اقدامات مؤثر این بانک در راستای کمک به ایجاد عدالت اجتماعی، فراهم نمودن دسترسی عمومی، کمک به توسعه دولت الکترونیک و کاهش شکاف دیجیتالی، کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی و دیگر خدمات عمومی قدردانی شده است.
همچنین نمایندگان از مجموعه پست بانک ایران در راستای کمک به تحقق شعار سال برای کمک به رونق و جهش تولید و اقدات مؤثر و پایه‌ای از جمله ایجاد مشاغل خرد و حمایت از کسب و کارهای خرد و شرکت‌های دانش بنیان قدردانی نمودند.