به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش های غیرحضوری برداشت روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ 150 میلیون ریال محدود شده است.
محدودیت سقف تراکنش ها در هر ماه نیز به عدد 500 میلیون ریال رسیده است.