به گزارش اکونا پرس،

 در صورتیکه در زمان خسارت، قیمت اتومبیل بیش از مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد خسارت به تناسب قیمت درج شده در بیمه نامه با قیمت واقعی محاسبه و پرداخت می‌گردد (ماده ۱۰ قانون بیمه).
از آنجائیکه در ماههای اخیر روند قیمت خودروها افزایشی بوده است لذا ضروری است که بیمه گذاران با مراجعه به بیمه گران خود نسبت به افزایش سرمایه بیمه نامه های بدنه اتومبیل خود تا ارزش واقعی آن اقدام نمایند تا مشمول اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه نگردند.
بعنوان مثال چنانچه بیمه گذاری خودرو خود را بمبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نزد یک شرکت بیمه، بیمه بدنه کرده باشد و با توجه به روند افزایشی ماههای اخیر قیمت خودرو در زمانی که خسارت به آن وارد میشود ۶۰۰ میلیون تومان شده باشد و بیمه گذار نسبت به افزایش ارزش خودروی خود اقدام ننموده باشد، حداکثر ۵۰ درصد خسارت برآورد شده به بیمه گذار پرداخت می‌گردد.