به گزارش اکونا پرس،

از ترکیب جدید منتخبین پیکارجو ، آقابابایی،امیرحسنخانی و قلی پور در دو سال گذشته عضو هئیت مدیره بودند