به گزارش اکونا پرس،
بررسی قانون اصلاح قانون صدورچک، سامانه های مرتبط با چک و ارتباط آنها با هم (چکاوک، نهاب، پیچک، صیاد و...)، فرایند چک دیجیتال و قوانین جدید چک و تغییرات آن در 1400 از جمله موضوعاتی این سمینار بود.
گفتنی است این سمینار با هدف آموزش و ایجاد درک و ارتقای دانش شبکه بانکی پیرامون قوانین و مقررات جدید چک، تحولات سیستمی ایجاد شده و نحوه بهره برداری از آنها و با حضور جمع کثیری از کارکنان شعب بانک ها و موسسات اعتباری برگزار شد.