به گزارش اکونا پرس،

پست بانک ایران در عملکرد سه ماهه (در سال ۱۴۰۰)،حدود ۶۷۳ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود.
همچنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۳۱۳ میلیارد تومان رسید.
گفتنی است:تراز این بانک در خرداد ماه ۱۲۸ میلیارد تومان و در کل دوره ۳۶۰ میلیارد تومان مثبت بود.