به گزارش اکونا پرس،

آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ 19/05/1400  مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ در مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ روز شنبه ساعت 15:00 برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه به مجمع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام می گردد، موکول گردید .
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد بانک در سال مالی منتهی به 30/12/1399.
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد مالی بانک طی سال مالی منتهی به 30/12/1399.
3- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 30/12/1399.
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400 و تعیین حق الزحمه آنها.
5-  تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال مالی 1400.
6- تنفیذ معاملات موضوع ماده 129  قانون تجارت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399.
7-تعیین حق حضور در جلسات برای اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 29/12/1400
8-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.