به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران و بنا به بخشنامه ی معاونت سازمان و برنامه ریزی بانک، در این مدت امکان ارائه خدمات بانکی به مشتریان از طریق درگاه های غیر حضوری و همچنین دستگاه های خود پرداز پست بانک ایران در سراسر کشور فراهم خواهد بود.
این گزارش می افزاید: با توجه به الزام ارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان از قبیل:خدمات کارت، پایا و ساتنا؛ ادارات ستادی ذیربط نسبت به برقراری کشیک جهت ارائه خدمات پشتیبانی اقدام خواهند نمود.