ملاحظات

1-    متقاضیان جهت شرکت در مزایده می‌توانند اسناد مزایده به همراه فرم پیشنهاد قیمت را حضوراً از دفتر شرکت و یا از طریق سایت موسسه اعتباری نور و یا سایت شرکت (مندرج در بند17) دریافت و پس از تکمیل به انضمام سپرده شرکت در مزایده (اصل یک فقره چک بانکی در وجه شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور با شناسه ملی 14007727434 و یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 0201100501002 نزد شعبه زاگرس موسسه اعتباری نور به نام شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به مبلغ 5% قیمت ملک مورد نظر) لغایت پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/17  همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعدازظهر به استثنای روزهای تعطیل در پاکات دربسته به دبیرخانه شرکت به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناهیدغربی، پلاک 30، طبقه سوم تحویل و رسید دریافت نمایند.

2-     بازگشایی پاکات راس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 در محل دفتر شرکت انجام می‌پذیرد.

3-    عرضه املاک مندرج در کلیه ردیف ها به صورت نقدی  و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل است.

 

سپرده شرکت در مزایده حصه ثمن معامله زمان تنظیم مبایعه نامه و تحویل ملک زمان تنظیم سند
5 % 85 % 10 %

4-    در خصوص املاک ردیف 4 و 9 و 10 اولویت با متقاضیان املاک به صورت کلی و یکجا هستند.

5-     برنده مزایده می‌بایست به منظور تحویل املاک و مبایعه نامه  مجموعاً 90 % مبلغ پیشنهادی خود از ثمن معامله را پرداخت نماید.

6-    رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی است و ارائه پاکت به منزله قبول تمامی شرایط مزایده خواهد بود.

7-    به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد و صرف ارائه پاکت حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی‌کند.

8-    ارسال پاکات پیشنهاد قیمت از طریق پست به شرط تحویل به دبیرخانه شرکت پیش از اتمام مهلت مندرج در بند فوق بلامانع است.

9-    حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه رسید فیش واریزی مبلغ سپرده یا تصویر چک بانکی و رعایت پروتکل های بهداشتی است.(در صورت اعزام نماینده، حضور ایشان صرفاً با ارائه وکالتنامه رسمی علاوه بر رعایت موارد پیش گفته مجاز خواهند بود)

10-    مطالعه اسناد و مستندات و بازدید از املاک و اموال مورد مزایده قبل از تکمیل و تحویل پاکات برای متقاضیان ضروری است.

11-    بازدید از املاک با هماهنگی شرکت انجام خواهد گرفت.    

12-    شرکت و موسسه در رد و یا قبول پیشنهادات در هر مرحله مختار هستند.

13-    کلیه املاک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک و کلیه هزینه های مربوطه به عهده خریداراست.

14-    هزینه درج آگهی و دفتر  اسناد رسمی (حق الثبت و حق التحریر ) به عهده خریدار است.

15-    لطفاٌ به تغییرات و اصلاحات احتمالی انجام شده در سایت های WWW.NOORBANK.IR  (موسسه اعتباری نور)

و WWW.PARTONOOR.COM (شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور) که ملاک عمل هست توجه و مراجعه فرمائید.

16-    شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور به عنوان نماینده و وکیل موسسه اعتباری نور مبادرت به برگزاری مزایده حاضر نموده است و هیچگونه سمت و مالکیتی در املاک عرضه شده ندارد.

17-    تلفن های شرکت توسعه بازرگانی پرتو نور 26208522-26208166-26208136-021 و دور نگار  26208372 -021 همه روزه از ساعت 8 الی 16 آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان محترم است.