به گزارش اکونا پرس،

به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب این بانک در استان مرکزی از تاریخ 1401/03/21 تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه زاهدان از تاریخ 1401/03/18 تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 12:30

7:00 الی 11:30

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب این بانک در استان البرز از تاریخ 1401/03/21 لغایت 1401/06/15 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب بانک سرمایه در این استان از تاریخ 1401/03/17 لغایت 1401/06/15 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه بجنورد از تاریخ 1401/03/17 تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب این بانک در استان گیلان از تاریخ 1401/03/17 لغایت 1401/04/17 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 


 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب بانک سرمایه در این استان از تاریخ 1401/03/17 لغایت 1401/05/31 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام استانداری خوزستان و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب بانک سرمایه در این استان از تاریخ 1401/03/17 لغایت 1401/06/15 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:30 الی 13:00

7:30 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه بوشهر و باجه تحت نظارت آن از تاریخ 1401/03/17 لغایت 1401/06/15 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه گرگان از تاریخ 1401/03/17 لغایت 1401/06/15 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه خیام قزوین از تاریخ 1401/03/15 لغایت 1401/06/15 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:30 الی 13:00

7:30 الی 12:00

 

 

 

 


به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند، بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه بیرجند از تاریخ 1401/03/16 لغایت 1401/06/17 به شرح زیر می باشد:

شنبه تا چهارشنبه

پنج‌شنبه

7:00 الی 13:00

7:00 الی 12:00