به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه موضوع  مرخصی ، پایان همکاری ، بازنشستگی و احتساب مدرک تحصیلی تنی چند از کارکنان بانک مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی در خصوص آنها اتخاذ شد.

همچنین در این نشست در مورد پیشنهاد انتصاب ۱۴ از نفر روسا و معاونین شعب و بررسی های لازم صورت گرفته و تصمیمات لازم گرفته شد.