به گزارش اکونا پرس،

تعریف بازاریابیرسیدن به یک تعریف واحد برای بازاریابی کاری دشوار است. برای درک کامل مفهوم بازاریابی با نگاه به نظر بزرگان می توان گفت، بازاریابی خلق یک ارزش است. بازاریابی از دیدگاه فیلیپ کاتلر، فرایندی است که به وسیله آن شرکت ها مشتری را درگیر و روابط مستحکمی با آ نها برقرارمی کنند و درنهایت ارزشی را برای مشتری ایجاد و در مقابل آن، ارزشی دریافت می کند؛ به طور دقیق تر بازاریابی، دانش و هنر کشف، خلق و ارائه ارزش، با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف،همزمان با کسب سود است.بهترین تعریف بازاریابی را زمانی می توان ارائه کرد که راهبرد بازاریابی را در مرکز خود داشته باشد و عامل موفقیت سازمان باشد.بازاریابی یک تعریف محدود ندارد و فراتر از تمام تعاریف می تواند فعالیت کند.در این شماره از نشریه می خوانیم:سخن سردبیر: حضرت زینب (س) الگوی تکرار نشدنی در پوشش هوشمندانه یک واقعهمدیرعامل بانک ایران زمین: سرمایه انسانی محور اصلی بانک استهلدینگ فناوری اطلاعات بانک، میزبان مدیران شعب استان هاآخرین تغییرات در برنامه های رادیو آوای ایران زمینبرگزاری نمایشگاه محرم ایران زمینگزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، گفتگو و مصاحبه با مدیران موفق، فناوری، بانک های جهانی، دانستنی، ایران شناسی، فرایند، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، آشنایی با نحوه کاشت و پرورش گیاهان از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.