به گزارش اکوناپرس، این مجموعه در خصوص کاهش یک هزار و 600 میلیارد ریالی سود خالص سال مالی 96 نسبت به بودجه بر اساس عملکرد 9 ماهه همان سال توضیح داد و در بیان دلایل موثر بر افت قابل توجه سود "شیراز" به کاهش سود عملیاتی و افزایش هزینه های غیر عملیاتی اشاره کرد.

آنچنان که کاهش 74 میلیارد ریالی سود عملیاتی با وجود افزایش فروش، عمدتاً ناشی از اعمال مبلغ 120 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش موجودی نمک طبق نظر حسابرس شرکت و نیز افزایش 396 میلیارد ریالی هزینه گاز مصرفی به دلیل تغییر ضریب مصرف گاز سوخت و خوراک طبق مصوبه وزارت نفت رقم خورده که در سال جاری در قبوض گاز اعمال شده است.

شرکت پتروشیمی شیراز به افزایش 1.526 میلیارد ریالی هزینه های غیر عملیاتی اشاره کرد و سه عامل را در این امر موثر برشمرد. به گونه ای که، افزایش هزینه های تعهد بابت کارکنان رسمی نفت بازنشسته پیش از موعد به صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان به مبلغ 565 میلیارد ریال طبق محاسبات حسابرس، اعمال مبلغ 292 میلیارد ریال بابت ذخیره پیشنهادی حسابرس مربوط به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در کنار افزایش هزینه های تسعیر ارز مربوط به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مبلغ 551 میلیارد ریال ناشی از تفاوت نرخ ارز رسمی یورو در تاریخ 30 آذر 96 را از جمله عوامل موثر بر رشد هزینه های غیرعملیاتی این مجموعه اعلام کرد.