شرکت های ملی صنایع مس ایران و آبسال هر یک نامه شفاف سازی روانه کدال کردند و از تغییر بااهمیت سود خود خبر دادند.

به گزارش اکوناپرس، بررسی نامه شفاف سازی "فملی" و "لابسا" حاکی از آن است که در حالیکه شرکت ملی صنایع مس ایران از افزایش قابل توجه سود خالص خود خبر داده، شرکت آبسال افت سود این مجموعه را افشا کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت ملی صنایع مس ایران که پیشتر مبلغ 23 هزار و 99 میلیارد و 592 میلیون ریال سود خالص را در بودجه سال مالی 96 خود برآورد کرده بود، در عملکرد واقعی 12 ماهه همان سال 25 هزار و 545 میلیارد و 257 میلیون ریال سود خالص محقق ساخت. "فملی" سود هر سهم 385 ریالی را به 492 ریال سود به ازای هر سهم تعدیل داد. از سوی دیگر، درآمد فروش این مجموعه از 82 هزار و 337 میلیارد و 836 میلیون ریال به 87 هزار و 580 میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت ملی صنایع مس ایران رشد قیمت جهانی فلزات اساسی و افزایش قیمت ارز را در روند صعودی سودآوری خود موثر دانست.

در مقابل اما، شرکت آبسال در دوره عملکرد 12 ماهه سود خالص برآوردی به مبلغ 42 میلیارد و 216 میلیون ریال را به یک میلیارد و سه میلیون ریال کاهش داد. این مجموعه عواملی همچون کالاهای قاچاق، واحدهای زیانده و غیر سودآرو که اجازه فعالیت دارند، واحدهای زیرپله ای و غیر استاندار، قدرت پایین خرید مردم، افزایش قیمت ارز و سایر موارد را به عنوان عوامل اثرگذار در وضعیت نامطلوب سودآروی شرکت اعلام کرد.