به گزارش اکونا پرس،

شرکت صنعتی سپنتا صورت های مالی میان‌دوره‌ ای تلفیقی 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت صنعتی سپنتا با سرمایه 54 میلیارد و 173 میلیون ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 23 میلیارد و 870 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 441 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 62 درصد افزایش را نشان می دهد.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ 378 میلیارد و 270 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"فپنتا" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 14 میلیارد و 760 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ 272 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.