به گزارش اکونا پرس،

شرکت پتروشیمی شیراز صورت های مالی میان‌دوره‌ ای تلفیقی 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت پتروشیمی شیراز با سرمایه پنج هزار و 100 میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ دو هزار و 986 میلیارد و 175 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 586 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش رشد مثبتی را نشان می دهد.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ سه هزار و 141 میلیارد و 23 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"شیراز" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396، به صورت حسابرسی شده، زیان خالص را مبلغ یک هزار و 134 میلیارد و 233 میلیون ریال اعلام کرد و بدین ترتیب مبلغ 222 ریال زیان به ازای هر سهم خود محقق کرد.