به گزارش اکونا پرس،

 شرکت پالایش نفت اصفهان صورت های مالی میان‌دوره‌ ای 6 ماهه سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت پالایش نفت اصفهان با سرمایه 20 هزار میلیارد ریال، در نیمه نخست سال جاری، مبلغ 12 هزار و 789 میلیارد و 392 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 639 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی پیش 51 درصد افزایش را نشان می دهد.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره، در نهایت مبلغ 15 هزار و 234 میلیارد و 844 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

"شپنا" در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفند 96، به صورت حسابرسی شده، سود خالص را مبلغ 8 هزار و 450 میلیارد و 760 میلیون ریال اعلام کرده و بدین ترتیب مبلغ 423 ریال سود به ازای هر سهم خود محقق کرده بود.