به گزارش اکونا پرس،

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با رویکرد استفاده از ابزارهای بازارمحور سیاست‌های پولی، گفت: بانک مرکزی در نظر دارد در راستای اجرای قسمت م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و همچنین اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، به انجام عملیات بازار باز و خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت از طریق بازارهای موجود فرابورس ایران مبادرت نماید.

امیر هامونی ضمن اشاره به اینکه در عملیات بازار باز، بانک مرکزی و حدود 35 بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی حضور دارند که بنا به عملیات بانکی خود می‌توانند تا حدی کسری یا مازاد وجه خود را از طریق فروش یا خرید اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران جبران یا خرج نمایند، اظهار کرد: همچنین بانک مرکزی می‌تواند وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی منتشره دولت را در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری انجام دهد.

به گفته هامونی طبق بند 2 قسمت م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 به دولت اجازه داده شده است در صورت اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها را تا سقف 200 هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند.

وی به بند 1 قسمت م این تبصره نیز که بر اساس آن بانک مرکزی صرفا مجاز به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در این بازار است اشاره کرد و گفت: معاملات این اوراق به عنوان دارایی بانک‌ها در نمادهای «اخزا» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام خواهد شد.

هامونی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی در راستای استفاده از ابزارهای بازارمحور سیاست‌های پولی اقدام به اوراق بهادارسازی و معاملات آن می‌کند، در خصوص نحوه معاملات این اوراق توضیح داد: تسویه این معاملات به صورت T+0 است و بدین ترتیب در پایان هر روز معاملاتی، تسویه معاملات همان روز صورت می‌گیرد که جریان انتقال پول از طریق بانک مرکزی و فرایند تسویه و پایاپای از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس ایران در نهایت اظهار داشت: در حال حاضر معاملات 24 نماد اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران انجام می‌شود و اوراق بانک‌ها در نمادهای جداگانه معامله خواهد شد.