به گزارش اکونا پرس،

در جلسه معاملاتی آتی (یکشنبه 98/06/17) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 12،900 کیلووات برق توسط شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد- نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی برای دوره تحویل ماهانه مهر عرضه خواهد  شد.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/13, 98/07/14, 98/07/15 و بارپیک هفتگی،میان باری هفتگی، کم باری هفتگی و بارپایه هفتگی 98/08/11 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/06/20پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.