به گزارش اکونا پرس،

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/25, 98/08/26, 98/08/27, 98/08/28 و بارپیک هفتگی،میان باری هفتگی، کم باری هفتگی و بارپایه هفتگی 98/09/23 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق  نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/02پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

 همچنین در جلسه معاملاتی آتی (دوشنبه 98/07/29) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 40،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت های تولید نیروی برق پرند مپنا و تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر برای دوره تحویل هفتگی آذر عرضه خواهد شد.