به گزارش اکونا پرس،

 خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/09/05و 98/09/06 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/10 و  98/08/11 و بارپیک هفتگی،میان باری هفتگی، کم باری هفتگی و بارپایه هفتگی 98/08/11 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.

 لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی آتی (چهارشنبه 08/08/98) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 265،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت های تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر و نیروگاه پرند مپنا برای دوره تحویل روزانه و هفتگی آبان عرضه خواهد شد.