به گزارش اکونا پرس،

همچنین، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد " سمانک 982" تعداد 2،350 قرارداد به ارزش بیش از 129 میلیارد و 891 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/09/12گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/16 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.