به گزارش اکونا پرس،

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/03/01 و نمادهای بار پیک ماهانه، بار پایه ماهانه، میان باری ماهانه و کم باری ماهانه 99/05/01 و نمادهای بار پیک ماهانه، بار پایه ماهانه، میان باری ماهانه و کم باری ماهانه 99/05/01 در بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/02/06 و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/02/06در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.

در جلسه معاملاتی آتی (چهارشنبه 99/02/03) در تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، 78،000 کیلووات در هر ساعت برق توسط شرکت افق تامین انرژی طوس – نیروگاه طوس برای دوره تحویل هفتگی اردیبهشت عرضه خواهدشد.