• فریدون مجلسی در گفت وگو با اکوناپرس:

    دیپلمات پیشین کشورمان معتقد است: مقامات کشورهای اروپایی حاضر نیستند تحت اوامر و نواهی ترامپ به عنوان مدیرعاملی که دیگر کشورها را زیردستان خود خطاب می کند،…