به گزارش اکونا پرس،

حساب کاربری رژیم کودک‌کُش اسرائیل با انتشار تصویری از کودکان نیجریه ای که تبلت‌هایی با پرچم این رژیم  در دست دارند نوشت: "اهدای تبلت توسط سفارت اسرائیل در نیجریه به کودکان آواره برای آموزش زبان و ریاضی. خوشحالی این کودکان احساس برانگیز است".

وقتی اسرائیل می خواهد نقش دایه مهربان تر از مادر را بازی کند+ تصاویر

انتشار این تصویر که واضح است اسرائیل برای موجه جلوه دادن چهره خود در بین ملت‎ها به آن مبادرت ورزیده است واکنش کاربران ایرانی را در پی داشت. کاربران معتقدند رژیمی که سال‌هاست در سرزمین‌های اشغالی مرتکب جنایت و نسل‌کُشی می‌شود، نمی‌تواند از انسان‌دوستی و حقوق بشر دم بزند. بخشی از واکنش کاربران ایرانی به تصویر منتشر شده را می‌بینید.

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر

وقتی اسرائیل می خواهد دایه مهربان تر از مادر شود+ تصاویر