به گزارش اکونا پرس،

پلیس فرانسه با وجوداطلاع قبلی از احتمال رویداد برای جلوگیری ازاین تعرض درمحل حاضر نشد.

www.dustaan.com تصاویر حمله به سفارت ایران در پاریس