کارلوس کی‌روش پس از حضور در محل تمرین، به مانند همیشه در قسمت غربی زمین و روی نیمکت مخصوص به خود نشست. او که در نزدیکترین فاصله تمرین گلرها را زیر نظر داشت ناگهان از جای خود بلند شد با حرکت خود طرز ایستادن، مهار یک و دو ضرب و همینطور خروج ها را به گلرهای خود آموزش داد.

 

نکته قابل ذکر در این باره اینکه کی روش که در دوران جوانی به عنوان یک دروازه بان فعالیت می‌کرد قطعا ایده هایی برای  گلرها در چنته دارد.