در این سال ها فردوسی پور مثل همه انسان های دیگر، شاهد مرگ و میر دوستان و آشنایان بود اما درگذشت بهرام شفیع، با روح و روان عادل کاری کرده که او در تمام عکس هایش غمگین و متاثر دیده می شود.

برای عادل فردوسی پور که از کودکی عاشق فوتبال و گزارش بوده، مرحوم شفیع یکی از الگوهای کاری محسوب می شده و در این سال ها همیشه روابط حسنه ای هم میان آنها برقرار بوده است...