مغازه داری در بازار تبریز که برای ضایع نشدن حق مشتری پاکت خالی را در سمت دیگر ترازو محاسبه میکند ...
 
 
مغازه‌داری که حساب و کتاب سرش می‌شود +عکس