پویی، آخرین امپراتور چین در سال 1908 و در سه سالگی امپراتور شد؛ 4 سال بعد انقلاب شد و برکنار شد، 18 سال بعد با حمایت ژاپنی‌ها خود را امپراتور شمال چین نامید، 15 سال بعد از آن دستگیر شد و به زندان افتاد.
او که باغبان زندان شده بود پس از مدتی عفو شد و تا آخر عمر به عنوان یک شهروند ساده کار باغبانی پارک عمومی پکن را انجام داد!

 

Negar_02122018_175916