به گزارش اکونا پرس،

در همین راستا احمد خمینی در واکنش به خلع لباس شدن سید حسن آقا میری نوشت: تن آدمی شریف است به جان آدمیت، سید جان عزیزتر میشی.