در این مراسم ملکه الیزابت و اعضای خاندان سلطنتی انگلیس نیز حضور داشتند و اعضای کشورهای مشترک المنافع خواستار حفاظت از منافع طبیعی و محیط زیست شدند.

(تصاویر)

 

 

(تصاویر)

 

 

 

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

 

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: فرارو