مجری سرشناس تلویزیون با انتشار این تصویر نوشت: Hello!

شیطنت محمدرضا گلزار در اینستاگرام! + تصویر