به گزارش اکونا پرس،

با این حال چندین سال است که لوگوی شبکه سه عوض شده است و دیگر هر سه علامت آن اندازه ای مساوی یکدیگر دارند.