بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس از یک مزرعه و مرغداری در جنوب ولز بازدید کرد و با حضور در مرغداری چند مرغ و تخم مرغ را در دست گرفت.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)