به گزارش اکونا پرس،
یک دوره مسابقه دو مرغ ها در منطقه دربی‌شر انگلیس برگزار شد. در این رقابت صدها نفر از نزدیک شاهد دویدن مرغ ها از خط شروع تا خط پایان مسابقه بودند. پیش از شروع مسابقه فردی که مرغش سال گذشته به عنوان قهرمانی رسیده آن را به تماشاگران نشان می دهد. دربی‌شر یک شهرستان در ناحیه میدلند شرقی انگلستان است.