به گزارش اکونا پرس،

تصویر زیر را نیکبخت در اینستاگرام خود منتشر کرده است.