داور مشهور عصرجدید در لباس خادمی هیئت میثاق با شهدا +عکس