پسر ایرانی که با دختر یک ملکه قبیله آفریقایی ازدواج کرد

 

پسر ایرانی که با دختر یک ملکه قبیله آفریقایی ازدواج کرد