شوخی عجیب پانته آ بهرام با صابر ابر مقابل دوربین عکاسان