سیدجلال: کُرد نیستم اما عاشقشونم

سیدجلال: کُرد نیستم اما عاشقشونم