تصویری کمتردیده شده از دوران نوجوانی بیژن بنفشه‌خواه