محسن افشانی و همسرش بعد از آزادی از زندان در کنسرت/عکس