(عکس) فرزند شهید سلیمانی در آغوش احمدی‌نژاد
(عکس) فرزند شهید سلیمانی در آغوش احمدی‌نژاد
(عکس) فرزند شهید سلیمانی در آغوش احمدی‌نژاد