نصب تصاویر شهیدان سلیمانی و المهندس روبروی سفارت آمریکا