این سرباز با دیدن کودک کاری که در سرمای شدید شبهنگام لباس مناسب بر تن نداشت در اقدامی انساندوستانه کاپشن خود را از تن درآورد و بر تن این کودک کرد. تصویری که توسط یکی از رانندگان عبوری و با تلفن همراه تهیه شده است اقدام تحسین برانگیز این سرباز جوان را نشان می دهد.

اقدام تحسین برانگیز سرباز راهنمایی و رانندگی