عکس: پیراهن خاص شهاب حسینی که سوژه شد!

عکس: پیراهن خاص شهاب حسینی که سوژه شد!