جدیدترین تصویر دیده نشده از جوانی فرمانده جبهه مقاومت