نیما کرمی برای معرفی طرحی به نام قیچی مهربانی که یکی از آرایشگران تهرانی آن را به اجرا در آورده است، از این آرایشگر در برنامه زنده خود دعوت کرد.

11255658_819